YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.02.2019 Esas: 2016/6167 Karar: 2019/1692

Noterlerce Gerçekleştirilen Devir İşlemleri Araç Mülkiyetinin Devri İçin Yeterli Olup, İşlemin Tamamlanması İçin Trafik Tesciline Alıcı Adına Tescil İşlemi Yapılması Mutlak Koşul Değildir.

Özet:

Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. 2918 Sayılı KTK.’nun 3. Maddesi işleteni kim olduğunu açıklamış ve aynı yasanın 20/d maddesi hükmü uyarınca, noterlerce gerçekleştirilen devir işlemleri araç mülkiyetinin devri için yeterli olup, işlemin tamamlanması için trafik tesciline alıcı adına tescil işlemi yapılması mutlak koşul değildir. Tescil işlemi idari bir tasarruf olup, yaptırılmaması ayrı bir yaptırıma tabidir ve mülkiyetin devri için kurucu nitelik taşımaz. Bunun sonucu olarak da, trafik kayıtları mülkiyeti gösteren sicillerden olmakla birlikte, bu karine kesin değildir. Ayrıca, noter satışıyla devralan, adına tescil işlemi yaptırmamış olsa dahi aracın maliki sayılır.

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … vekili tarafından yasal süresi içerisinden temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü;

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı …’ın kusuru ile meydana gelen kazada müvekkilinin aracının hasar gördüğünü belirterek 18.500,00 TL maddi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 4.092,75 TL’nin davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

2918 Sayılı KTK.’nun 3. Maddesi işleteni kim olduğunu açıklamış ve aynı yasanın 20/d maddesi hükmü uyarınca, noterlerce gerçekleştirilen devir işlemleri araç mülkiyetinin devri için yeterli olup, işlemin tamamlanması için trafik tesciline alıcı adına tescil işlemi yapılması mutlak koşul değildir. Tescil işlemi idari bir tasarruf olup, yaptırılmaması ayrı bir yaptırıma tabidir ve mülkiyetin devri için kurucu nitelik taşımaz. Bunun sonucu olarak da, trafik kayıtları mülkiyeti gösteren sicillerden olmakla birlikte, bu karine kesin değildir. Ayrıca, noter satışıyla devralan, adına tescil işlemi yaptırmamış olsa dahi aracın maliki sayılır.

Somut olayda, dosyada mevcut … 8.Noterliği’nin 06.10.2006 tarih ve 023081 yevmiye numaralı satış senedi ile Hatice Alagöz adına satış görmüş, kaza ise 06.11.2006 tarihinde meydana gelmiştir.

Bu durumda mahkemece, anılan noter satış sözleşmesinin onaylı sureti ilgili noterlikten getirtilerek, K.T.K. 3. Maddesi de değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …’e geri verilmesine 19.02.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.