Aile arabuluculuğu, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.

Aile arabuluculuğu, katılımcıların görüş birliğine varmalarına ve uyuşmazlıkları çözmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Bu süreçte, arabulucular danışmanlık hizmeti sunmazlar.

Arabulucular, katılımcıların birbirlerine karşı veya arabulucunun baskısı olmaksızın çözüm yolları bulmalarına ve mutabakata yönelik teklifler sunmalarına yardımcı olur. Arabuluculuk, katılımcıların kendi özel durumları için en uygun olduğunu düşündükleri kararlara varmalarına yardımcı olmayı hedeflerler. Arabuluculuk, ayrıca katılımcıların şimdi ve gelecekte birbirleri ile iletişim kurarak aile içindeki anlaşmazlığın kapsam veya şiddetini azaltmalarına yardımcı olmayı hedeflerler.

Arabulucular, bazı konularda, bazı çiftlerin birbirlerini belki de ilk kez duymalarına ve ortak bir payda da anlaşmaya varmalarına yardımcı olurlar. Böylece bazı çiftler, birbirlerini duyma ve anlama konusunda, algı ve tutumların değiştiğini fark ederler.

Evliliğin veya ilişkinin geri dönüş olmaksızın çökmesi halinde, arabuluculuk söz konusu evliliğin;

  1. Taraflara ve çocuklara en az rahatsızlık verecek
  2. Taraflar ve çocuklar arasında mümkün olduğu kadar iyi ilişkiler sürdürülebilmesini teşvik edecek
  3. Tarafların veya çocukların karşı tarafça istismar edilmesine yönelik her türlü olasılığı ortadan kaldıracak
  4. Taraflara gereksiz masraf olmamasını sağlayacak şekilde evlilik veya ilişkinin sona erdirilmesi ilkelerini gözetir.

Bireyler, çiftler ve diğer taraflar kendileri başvurabilecekleri gibi avukatlar, hakimler ve diğer arabulucular tarafından da yönlendirilebilirler.

Özel ve gönüllülüğe dayalı mahkeme dışı bir süreçtir. Şiddet içermemesi şartıyla, çocuklar, mallar, mali konular ve diğer aile içi hususları kapsayabilir. Bir çocuk veya yetişkinin tehdit altında olmaması şartıyla süreç gizli, ön yargısız ve önceliklidir.

Genellikle birkaç hafta veya aya esnek şekilde yayılmış bir dizi toplantı şeklinde gerçekleştirilir.

Davranış ve tutumları değiştirerek çocuk-veli ve veliler arası ilişkileri uzun vadede iyileştirebilmektedir.

Tarafların kendilerince arabuluculuk sayesinde mutabık kaldıkları anlaşmaların yerine getirilmesi daha muhtemeldir.

Geçmiş yerine şimdiki zaman ve geleceğe odaklanır. Katılımcıların daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olmayı hedefler.

Aile arabuluculuğu müzakerelerinde;

  • Sorunla insanları birbirinden ayırmayı,
  • Kişilerin nerede durduğuna değil çıkarlarına odaklanmayı,
  • Karşılıklı kazanım seçenekleri yaratmayı,
  • Bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybedeceği sonuçlar yerine karşılıklı kazanımlar sağlamayı amaçlar.

Aile arabuluculuğunda, bir özel oturum veya arabuluculuk sürecinin bütününde arabulucuya herhangi bir eş tarafından verilen bir bilgi, diğerinden gizlenmeyecektir. Bu sayede, tarafları arasındaki iletişim sağlıklı bir zemine oturtulacaktır.